L'Associació


L’any 1984 a Catalunya es crea un grup d’infermeres amb un objectiu comú: compartir la seva experiència i la informació que rebien d’altres hospitals tant nacionals com internacionals, al mateix temps que treballaven per unificar criteris sobre les malalties que havien de prevenir.

L’any 1994 es legalitza el grup amb el nom d’associació Catalana d’infermeres per al Control de la Infecció (ACICI). amb els següents objectius :

  • Promoure, fomentar i difondre l’estudi i la investigació de la prevenció, de les infeccions i la higiene hospitalària.
  • Unificar criteris, coneixements fomentant la interrelació i ajuda entre els associats.
  • Difondre i informar a altres professionals sanitaris dels programes i els estudis realitzats.
  • Assessorar, informar i col·laborar amb els organismes sanitaris assistencials i d’investigació.
  • Donar a conèixer entre els associats la informació bibliogràfica recollida sobre els avenços en prevenció i higiene hospitalària.

L’ ACICI és una associació professional independent de duració il·limitada i de caràcter no lucratiu.
Compta amb el suport del departament de Salut Publica de la conselleria de Sanitat, en la seu de la qual realitza de forma bimestral les seves reunions.( Pavelló Avé Maria Travessera de les Corts, 131, 159. Barcelona.)

El nombre de membres és il·limitat i en podrà ésser membre d’aquesta associació qualsevol persona que disposi de títol de Diplomat en infermeria o equivalent i que mostri interès per l’estudi i desenvolupament del control de la infecció hospitalària.
Per accedir a l’associació serà necessari complimentar el full d’inscripció i acceptar els estatuts vigents. Les sol·licituds hauran de ser aprovades per la junta Directiva i quedarant anotades en el document informatic establert per l’associació.
Tots els socis tindran dret a veu i vot.

L’augment de socis durant aquests darreres anys ha suposat un estímul important per a tirar endavant.

Malgrat que l’àmbit d’actuació de la associació sigui Catalunya, alguns dels seus associats són de Zaragoza, Navarra, Valencia, Andorra i Illes Balears.

L’any 1997 i com a realització d’un dels principals objectius, va definir el Rol que ha tenir la infermera responsable del control de les infeccions en els nostres hospitals, posteriorment ha desenvolupat tasques d’assessorament reconegudes tant a Catalunya com a la resta de l’estat Espanyol.