Estatuts

Actualització estatuts 2014

Estatuts 1994

CAPÍTOL I

CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ I DOMICILI

L’any 1994 es constitueix l’associació Catalana d’infermeres per el Control de la Infecció Hospitalària, que gaudirà de personalitat i capacitat d’obrar per tal de desenvolupar els fins que li són propis.

Agruparà, en règim associatiu, a tots els professionals que treballen dins el camp de la Medicina Preventiva, Higiene Hospitalària i Control d’infecció Hospitalària La seva denominació, per a tots els efectes i representació, serà, "ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERES PER AL CONTROL D’INFECCIONS" (ACICI).

El domicili social de l’Associació s’estableix al carrer Septimania número 37 08006 Barcelona. L' ACICI és una associació professional independent de duració il·limitada i de caràcter no lucratiu, amb els següents objectius:

 • a) Promoure, fomentar i difondre l’estudi i investigació de la Prevenció, Control d’infeccions i Higiene Hospitalària (PCIHH).
 • b) Unificar criteris, coneixements i fomentar la interrelació i ajuda entre els associats.
 • c) Difondre i informar a altres professionals sanitaris dels programes en els estudis de la PCIHH.
 • d) Assessorar, informar i col·laborar amb els Organismes Sanitaris Assistencials i d’investigació.
 • e) Propagar entre els associats, la informació bibliogràfica on es recullen els nous avenços de la PCIHH.

ELS MEMBRES

El nombre de membres serà il·limitat i l’àmbit territorial, de l' Associació, serà el de la Comunitat Autònoma Catalana.

Podrà ésser membre d’aquesta associació qualsevol persona que disposi de títol de Diplomat en Infermeria, o equivalen, i que mostri interès per l’estudi i desenvolupament del control de la infecció hospitalària.

Per accedir a l’Associació serà necessari complimentar el full d’inscripció i acceptar els estatuts vigents. Les sol·licituds hauran de ser aprovades per la Junta Directiva quedant anotades en el llibre de registre de l’Associació.

Tots els Socis tindran dret a veu i vot.

Els Socis podran causar baixa per:

 • a) Voluntat de l'interessat, comunicant-ho per escrit a la secretaria de l'Associació.
 • b) Per mort.
 • c) Per no fer efectiu l'import de la quota social.
 • d) Per acord adoptat per l'Assemblea General Extraordinària de l'Associació, quan l'activitat del soci obri en perjudici de l'Associació. L'expedient serà iniciat a petició d'un 10%, com a mínim, dels Socis o a proposta de la Junta Directiva.
 • e) Absència, a les reunions, sense notificació prèvia durant un curs acadèmic.
 • f) En els apartats c, d, e, es notificarà, per escrit, a l'Associat i aquest disposarà d'un plaç de trenta dies naturals per presentar les al·legacions que cregui adients.

 

CAPÍTOL IV

ÒRGANS DE GOVERN

Art. 9.- La Junta Directiva estarà formada per: President, Vice-President, Secretari General, Tresorer.

Art.10.- La duració dels càrrecs serà de quatre anys, renovant-se la Junta Directiva el 50% cada dos anys.

Art.11.- Tots els càrrecs de la Junta Directiva són obligatoris, honorífics i gratuïts.

Art.12.- La Junta Directiva és l’òrgan representatiu de l'Associació i actua per delegació plena de l'Assemblea General o Extraordinària.

Art.13.- La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com la convoqui el President o quan ho sol·licitin dos dels seus membres, i periòdicament cada dos mesos. Els acords es prendran per majoria, donant compte d'ells a la pròxima reunió bimensual.

Art.14.- A les seves deliberacions podran assistir, amb veu però sense vot i com assessors o consultors els que per aquest efecte hagin estat invitats.

Art.15.- L'Assemblea General de l'Associació es reunirà com a mínim un vegada a l'any i estarà formada per tots els socis. Aquesta assemblea es convocarà, com a mínim, amb 30 dies d’antelació, indicant: Lloc, dia, hora i ordre del dia.

Art.16.- L'Assemblea Extraordinària de l' Associació podrà convocar-la el President o el 25% dels Socis amb petició escrita i signada per ells. En l’assemblea actuaran com a President i Secretari els que ho siguin de la Junta Directiva.

Art.17.- Per modificar els estatuts, canvis de denominació de l'Associació o dissolució de la mateixa, es reunirà l'Assemblea General Extraordinària a proposta de la Junta Directiva i/o del 25% dels socis, en aquest cas, es convocarà amb un mínim de 60 dies d’antelació i prèvia petició escrita i signada.

Seran atribucions de l'Assemblea General Extraordinària:

 • El nomenament de la Junta Directiva.
 • Modificació dels Estatuts.
 • Dissolució de l'Associació.
 • Expulsió de Socis.

Les modificacions estatutàries seran considerades a la reunió extraordinària, convocada a l'efecte.

En cas d'haver de considerar qualsevol modificació estatutària, a més d'anunciar-se a l'Ordre del Dia de la Reunió, hom posarà a disposició dels socis el text de les modificacions a considerar, per tal de què el puguin conèixer amb anterioritat a la Reunió.

La modificació dels Estatuts serà proposada per la Junta Directiva, o per un nombre de socis no inferior al deu per cent del total d'associats. En tot cas serà aportat el text alternatiu que es pretengui modificar, afegir o suprimir. En cas de proposta dels associats, el text a modificar, caldrà presentar-lo a la Junta Directiva, la qual després d’estudiar-lo, promourà l'Assemblea escaient, en el termini màxim de tres mesos, comptadors des de la recepció del text alternatiu.

Art.18.- Els acords es prendran per majoria de vots. Per la validesa de les votacions serà precisa l'assistència de la meitat més un dels membres amb dret i vot, en primera convocatòria i qualsevol que sigui el nombre d’assistents en segona convocatòria que començarà mig hora després. Les atribucions de l'Assemblea General Extraordinària, mencionades a l’article 29 s'han d'aprovar per acord dels dos terços dels Socis presents.

Art.19.- La Junta Directiva estableix i dirigeix la política general de l'Associació, elaborarà el programa general d’acord amb les inquietuds sorgides en les reunions bimensuals.

Art.20.- El vot del President, tant en la Junta com en les assemblees serà de qualitat i dirimirà els empats.

Art.21.- Al començament de la reunió de la Junta Directiva, o de qualsevol reunió, el Secretari llegirà l'acta de la sessió anterior per la seva aprovació.

Art.22.- El President serà sempre i en tot lloc el representant de la ACICI podrà delegar tota o part de les seves funcions als membres de la Junta Directiva.

Seran funcions del president:

 • a) Convocar i presidir les Assemblees Generals, les Extraordinaries i les bimensuals de la Junta Directiva.
 • b) Fer que es compleixin els acords presos a les Juntes i Assemblees.
 • c) Disposar dels fons bancaris, conjuntament amb el tresorer, autoritzar els ingressos, pagaments, comptes i balanços.
 • d) Representar a l'Associació davant tots els organismes oficials o privats.

Art.23.- Són funcions del Vice-President:

 • Substituir el President en la seva absència, presidint les Juntes, assemblees i reunions.

Art.24.- Són funcions del Secretari general:

 • a) Realitzar les convocatòries, amb l’antelació senyalada en els articles, 13,15, i 16, de les sessions ordinàries, assemblees i reunions extraordinàries amb l’ordre del dia d’acord amb la Junta Directiva.
 • b) Col·laborar amb la Junta Directiva en la redacció de la Memòria Anual de l'Associació.
 • c) Actualitzar el fitxer de associats.
 • d) Redactar els llibres d'actes corresponents a la Junta Directiva i Assemblees.

Art.25.- Són funcions del Tresorer:

 • a) Tenir cura dels llibres de comptabilitat general de l'Associació els quals han d'estar el dia i en perfecte ordre.
 • b) Efectuar els pagaments que calguin amb la corresponent autorització del President.
 • c) Presentar a l'Assemblea General, el balanç anual de comptes.

 

CAPÍTOL V

DRETS I OBLIGACIONS

Art.26.- Els Socis podran gaudir de tots els beneficis que l'Associació aporta i podran fer ús dels drets que li corresponen amb els presents Estatuts.

Art.27.- És obligació de tots els Socis conèixer els presents Estatuts, així com els acords i normes que s’hagin pres per les Juntes i Assemblees, també estaran obligats a pagar les quotes previstes (si existeixen).

 

CAPÍTOL VI

MECANISME ELECTORAL

Art.28.- Es convocarà l'Assemblea General tot seguint el procediment previst en l'art. 15 i concordants dels presents Estatuts.

L'elecció es farà per votació lliure i secreta.

Els vots seran lliurats, amb sobre tancat, al Secretari General a la mesa de la Presidència.

Els vots seran comptats per el Secretari General verificant-se l'elecció per majoria simple.

 

CAPÍTOL VII

REGIM ECONÒMIC DE L'ASSOCIACIÓ

Art.29.- L'associació no té patrimoni en el moment de la seva fundació.

Es nodrirà de les aportacions que per quotes d'associat abonin els seus membres, així com de les liberalitats, donacions, cessions, i d'altres que es puguin rebre de qualsevol persona o entitat.

El producte que hom pogués obtenir de les activitats de l'Associació, serà revertit en les seves pròpies activitats no lucratives, i pel cas de dissolució, hom transferirà els actius fruit de liquidació a una altra entitat de caràcter benèfic.

 

CAPÍTOL VIII

DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT I MITJANS ECONÒMICS

Art.30.- L'Associació es dissoldrà quan així ho acordi l'Assemblea General Extraordinària, degudament convocada a l'efecte.

L'acord de dissolució s'haurà de prendre pels dos terços dels vots presents en l'Assemblea, la qual es considerarà constituïda seguint el procediment previst per l'article 18 dels presents Estatuts.

Art.31.- Per al compliment del seu fi, l'Associació comptarà amb:

 • a) Les quotes que s'hagin acordat.
 • b) Els donatius o subvencions que es rebin.
 • c) Els ingressos que per altres motius s'obtinguin.

Art.32.- En el moment de crear l'ACICI no hi ha patrimoni, considerant-se amb fins no lucratius i d'utilitat pública.