Contactar

Mitjançant l’acceptació d’aquest avís de confidencialitat s’autoritza a l’Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions a la recollida i tractament de la informació referida a les dades de caràcter personal que la persona sol·licitant faciliti valent-se del formulari de sol·licitud emplenat en aquesta pàgina web o fent ús de les adreces de correu electrònic que apareixen a l’apartat de contacte de la mateixa. Així mateix la persona sol·licitant, amb l’acceptació d’aquest document, manifesta que ha estat informada de que l’Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions inclourà les dades de caràcter personal facilitades a un fitxer que la pròpia entitat ha creat per gestionar les dades de la cartera de persones associades. L’Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions es compromet a tractar i custodiar amb absoluta confidencialitat les dades que la persona sol·licitant faciliti mitjançant el present formulari de sol·licitud, i que en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, té implantades i aplica les mesures de seguretat oportunes per garantir aquesta confidencialitat. Així mateix informem a la persona sol·licitant de que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts per l’esmentada Llei Orgànica, dirigint-se a l’Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions mitjançant l'adreça de correu electrònic acicicat@gmail.com, o mitjançant les dades de contacte que es faciliten en aquesta pàgina web.

 Mediante la aceptación de este aviso de confidencialidad se autoriza a la Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions a la recogida y tratamiento de la información referida a los datos de carácter personal que la persona solicitante facilite valiéndose del formulario de solicitud cumplimentado en esta página web o haciendo uso de las direcciones de correo electrónico que aparecen en el apartado de contacto de la misma. Asimismo la persona solicitante, con la aceptación de este documento, manifiesta que ha sido informada de que la Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions incluirá los datos de carácter personal facilitados a un fichero que la propia entidad ha creado para gestionar los datos de la cartera de personas asociadas. La Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions se compromete a tratar y custodiar con absoluta confidencialidad los datos que la persona solicitante facilite mediante el presente formulario de solicitud, y que en cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene implantadas y aplica las medidas de seguridad oportunas para garantizar dicha confidencialidad. Asimismo informamos a la persona solicitante de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, reconocidos en la mencionada Ley Orgánica, dirigiéndose a la Associació Catalana d’Infermeres de Control d’Infeccions mediante la dirección de correo electrónico acicicat@gmail.com, o mediante los datos de contacto que se faciliten en esta página web.

Utilitzi el formulari inferior per enviar el seu missatge.